خانه

رضا فرمند

 کارنامه

 

 

آموزه‌های شمس به مولوی - ۲۰۱۳

جهان پُر از راه است- ۲۰۱۱

یار، یک شراب انسانی‌ست- ۳۰۵ شعر کوتاه

ترانه، سبز فردا بود

اسطوره‌ی ندا- ۲۰۰۹

اوج، یک پله است (۲۰۰۸)

زن‌سُروده‌ها ( زن‌پردازی‌ها)

کیمیا خاتون

دمکراسی هماغوشی (۲۰۰۸)

فرصت از سرعت جدا شده است- سد شعر کوتاه، ۲۰۰۷

ما یکدیگر را زیباتر می‌کنیم (۲۰۰۷)

اسطوره‌ی دوعا (۲۰۰۷)

پدرم به خاطره‌ها چکید (۲۰۰۶)

شعرهای کوتاه پاریسی (۲۰۰۶)

 

زن، کهربای آزادی‌ست- شعر بلند

 

پیگال- شعر بلند

 

شعرهای پاریسی (۲۰۰۶)

 

میزبانی بحران (۳-۲۰۰۲)

 

شعرهای قطبی، نشر نیما. آلمان ۲۰۰۲

 

شبهای سفید. شعرهای اروتیک. کتاب ارزان. سوئد، ۱۹۹۱

 

مادرم زیبا نشد. کپنهاک، ۱۹۹۱

 

بهار کلمه. کپنهاک، ۱۹۹۱

 

نور کلمه و فروتنی خدا. کپنهاک، ۱۹۹۱

 

اسیدِ غربت. کپنهاک، ۱۹۹۱

 

انتظار. سوئد، ۱۹۸۹

 

رقص جاودانه. کپنهاک، ۱۹۸۸