خانه

ترانه، سبز فردا بود

ترانه موسوی

Home

رضا فرمند

Taraneh Mousavi

 

 

-----------------------------------
پیوندها

ترانه موسوی - ویکیپدیا

Taraneh Mousavi-Wikipedia

--------------
 

رامین و سهندهای جان‌اش

رامین! نازنین سوگند

زنده باد اینترنت!

 

 

بیدادگران ترانه، حرمت نازک او را

در روز روشن هر جور که خواستند شکستند


------------------------------
فرازهایی از شعرهای این دفتر

آنان از پاکی تو در ما شکست خورده‌اند

آنان از حرمت تو در ما شکست خورده‌اند

*

نمی‌شود چشم سبز تو را بست و آدم بود

نمی‌شود چشم سبز تو را ندید و آدم بود
*

دیوار حرمت زن را در این سرزمین

چه باوری چنین کوتاه کرده‌ است؟

*

ما هنوز زندگی را در ایمان‌مان حلال می‌کنیم.

ما هنوز خواهر و برادر ایمان‌های کور و کریم!

*

آنان نتوانستند فریادت را بسوزانند

آنان نتوانستند پاکی‌‌ات را بیالایند

آنان نتوانستند راه ‌اشان را در پیکرت بکوبند

آنان نتوانستند چراغ‌‌های هراس را در پیکرت روشن کنند

آنان نتوانستند به معنای خون‌ات در دل ما دست ببرند

*

ترانه، خواهر شعرم

تویی که ستمگر را معنا می‌کنی!

تویی که آبرو را معنا می‌کنی!

*

چه زیبا می‌شود زنی که آبروی‌اش را از ستمگرش می‌تکاند

چه زیبا می‌شود زنی که سکوت‌اش را از ستمگرش می‌روبد

چه زیبا می‌شود کسی که خاطره‌اش را از ستمگرش پاک می‌کند

*

اینان کور زندگی‌اند

اینان شکوه تو را در ایمان خویش نیاموخته‌اند

*

من هر روز گورت را

با ساده‌ترین پُرسش‌ها می‌شویم

و با زندگی پاک می‌کنم
*

ترانه‌های سفید خون‌ات اکنون

از همه‌ی عربده‌های سیاه، بلندتر شنیده می‌شود

و گل بزرگ اسطوره‌ات واژه‌ها را سفید کرده است
*
 

نترس ترانه! نترس!

به چنگ دیو و دد که نیفتاده‌ای نترس!

*

روی حرفِ خون‌ات هیچ خدایی حرف نمی‌زند

روی حرفِ خون‌ات هیچ پیامبری حرف نمی‌زند

*

خون‌ات که حرف می‌زند

دروغ، دمبدم خود را انکار می‌کند

 

 

 


سروده‌ها:
 

حرمت نازک ترانه

ترانه، خواهر شعرم!

ترانه و ستمگران بی‌آبرو

ترانه و آدمک‌های دین و ایمان

ترانه و باغ سفید اسطوره

ترانه و گل بزرگ اسطوره‌اش


نترس ترانه! نترس!

 

خون‌ ترانه حرف می‌زند

کوکو؟ ترانه کو؟

ترانه، سبز فردا بود

ترانه و دروغ کبک‌سرشت

ترانه و کلاف دین و دروغ

 

ترانه و دروغ کودن