خانه

خون ترانه حرف می‌زند

رضا فرمند


ترانه، خواهر آزادی!

با بیکران بی‌گناهی درآمیخته‌ای

کوه‌هایت پُر از خدا و پیامبر است

*

روی حرفِ خون‌ات هیچ خدایی حرف نمی‌زند

روی حرفِ خون‌ات هیچ پیامبری حرف نمی‌زند

*

دروغ را چنان دوانده‌ای

که بندبندِ سخن‌هایش از هم گسیخته‌‌ست

و ستم‌های تاریک‌اش

در پُرسش‌های روشن پخش و پلا شده‌ست

*

خون‌ات جوشان جوشان، دروغ را

از پنهانگاه‌اش بالا می‌آورد

*

خون‌ات که حرف می‌زند

دروغ، دیگر پشتِ خدای‌اش هم نمی‌تواند پنهان شود

خون‌ات که حرف می‌زند

دروغ، دمبدم خود را انکار می‌کند

*

با همه‌ی آیه‌ها و دعاهاشان

از چرای ساده‌ی خون‌ات شکست می‌خورند

*

انگار آمده بودند کز خون‌ات سرنگون شوند!

 

 

۲۱ اوت ۲۰۰۹