خانه

ترانه و ستمگر بی‌آبرو

رضا فرمند


هیچ ستمگری نمی‌تواند آبروی کسی را معنا کند

هیچ ستمگری نمی‌تواند پاکی کسی را معنا کند

ستم، آنسوی آبروست

ستمگرست که بی‌آبروست.

*

چگون می‌شود آبروی پاکی را ریخت؟

چگونه می‌شود آبروی زندگی را ریخت؟

*

آبرو را با روشنی‌ها معنا کنیم

آبرو را با فریاد‌ها معنا کنیم

آبرو نباید پناهگاهِ ستمگر باشد

 

چه زیبا می‌شود زنی که آبروی‌اش را از ستمگرش می‌تکاند

چه زیبا می‌شود زنی که سکوت‌اش را از ستمگرش می‌روبد

چه زیبا می‌شود کسی که خاطره‌اش را از ستمگرش پاک می‌کند

*

ترانه، خواهر شعرم

اکنون سررشته‌ی سخن‌ها در خون توست

تویی که ستمگر را معنا می‌کنی!

تویی که آبرو را معنا می‌کنی!

 

باکو، ۲۳ اوت ۲۰۰۹