خانه

ترانه و گل بزرگ اسطوره‌اش

رضا فرمند


دین، چه موم نرم و شگفتی‌ست

هر فرشته و ابلیسی با آن ساخته می‌شود!

*

این برادران! پرورده‌ی چه باوری هستند

که روی هر جنایتی را سفید می‌کنند؟

*

ترانه، خواهر آزادی

مرگ جوان‌ تو از بیابان‌ها

و از پشتِ کوه‌های دروغ برگشته است

ترانه‌های سفید خون‌ات اکنون

از همه‌ی عربده‌های سیاه، بلندتر شنیده می‌شود

و گل بزرگ اسطوره‌ات واژه‌ها را سفید کرده است

*

دروغ از پاکی تو راه فرار ندارد

دروغ نخواهد توانست

ردِ پایش را در خون‌ات بسوزاند

*

ترانه، خواهر آزادی

خون‌ات به خرمن‌شان پیجیده است

دودِ دروغ‌شان زندگی‌شان را سیاه کرده است

*

دین، چه موم نرم وشگفتی‌‌ست

هر فرشته و ابلیسی با آن ساخته می‌شود!

 

با کو، اوت ۲۰۰۹