خانه

ترانه و دروغ کودن

رضا فرمند

 

دورغ کودن پیش هوش جهان بالانس می‌زند:

 

ترانه خوشبختانه

در کوچه‌های شایعه پیدا شده است!

 

خون ترانه پوزخند هم نمی‌زند!

*

دروغ کودن خرگوشی تازه را از خواب ایمانی‌اش 

پیش چشم جهان بیرون می‌کشد:

 

ما هر چه ترانه بود پیدا کرده‌ایم

و خوشبختانه همه زنده و دعاگوی‌اند

 

خون ترانه پوزخند هم نمی‌زند!

*

دروغ کودن گمان می‌کند که می‌تواند

ایزدان بی‌گناهی را فریب دهد

*

خون ترانه چه دادگاهِ بلندی‌ شده‌ست!

خون ترانه چه پرتگاهِ بلندی شده‌ست!

 

۹ سپتامبر ۲۰۰۹