خانه

ترانه و دروغ کبک‌سرشت

رضا فرمند


دروغ، سر گنجشکی‌اش را زیر ایمان‌اش کرده

و گمان می‌کند که رسوایی‌اش را کسی نمی‌بیند.

*

دروغ می‌گوید: ترانه افسانه است

و ما فرزندان راستگوی‌ دین و ایمان‌ایم

دروغ گمان می‌کند که می‌تواند حریف خدایان بی‌گناهی شود.

*

همه، دم خروس را دیده‌اند

همه، خود خروس را دیده‌اند

با این‌همه دروغ کودن

هی یاوه‌هایش را غرغره می‌کند

*

دروغ لب به راستی نمی‌زند و بزرگ نمی‌شود

دروغ لب به پُرسش نمی‌زند و کودن می‌ماند

*

خون ترانه با دروغ کودن

در میدان‌های بزرگ در آویخته‌ است

*

دروغ، سر گنجشکی‌اش را زیر ایمان‌اش کرده

و گمان می‌کند که رسوایی‌اش را کسی نمی‌بیند.

 

۲۷ سپتامبر ۲۰۰۷