خانه

ترانه، و باغ سفید اسطوره‌

رضا فرمند

 

من هر روز گورت را

با ساده‌ترین پُرسش‌ها می‌شویم

و با زندگی پاک می‌کنم

*

من هر روز پُرسش‌های سبز چشم‌ات را

در  واژه‌ها می‌‌پاشم.

*

من هر روز با قطب‌نمای شعر

از زخم‌ها و کبودی‌ها و آتش‌ها

و از گند چندش‌آور دین و دروغ می‌گذرم

و تو را در دخمه‌های هراس می‌یابم

و سپس دست‌ات را آرام می‌گیرم

و کنار پنجره‌ی شعر می‌آورم

تا چشم‌های سبزت را همه ببینند.

*

من هر روز با قطب‌نمای پاکی

پیکر سوخته‌ات را در پرت‌ترین جاده‌ها می‌یابم

و در باغ سفید اسطوره‌ دفن می‌کنم.

*

من هر روز گورت را

با ساده‌ترین پُرسش‌ها می‌شویم

و با زندگی پاک می‌کنم

 

۱۱ سپتامبر ۲۰۰۹