خانه

رامین و سهندهای جان‌اش

رضا فرمند

                                         برای رامین پوراندرجانی

 

رامین! تو با سهندهای جان‌ات

پشتِ سوگندِ پزشکی‌ات ماندی

و قدرت کودن، دروغ‌هایش را خورد

*

قدرتِ کودن هرچه کرد نتوانست

سهندهای جان‌ات را جا به جا کند

*

چقدر روی‌ات تبریز است رامین

چقدر سهند، با فرزانگی پاک‌ات آمیخته بود!

 

رفتارت دلکش بود

گفتارت دلکش بود

چقدر گل، چقدر درخت در جان‌ات کاشته بودی!

تو چقدر فردا بودی رامین!

*

نام‌ات را که می‌گویم

معنای نجابت سبز می‌شود

نام‌ات را که می‌گویم

معنای شجاعت سبز می‌شود

**

انگا کار تمام است رامین!

در هیچ‌کجای قدرت،

حقیقتی نیافتی تا پاکی‌ات را پناه دهد

 

انگار کار تمام است رامین!

در هیچ‌کجای قدرت،

گیره‌ای نیافتی تا سوگند پزشکی‌ات را از آن بیاویزی

*

انگار کار تمام است!

 

۲۴ دسامبر ۲۰۰۹