خانه

کتابنامه

رضا فرمند

 


احمد شاملو. مجموعه‌ی آثار. دفتریکم: شعرها، به کوشش نیاز یعقوبشاهی، انتشارات زمان، ۱۳۸۰

*

شناختنامه‌ی احمد شاملو. جواد مجابی، نشر قطره، تهران ۱۳۷۷

*

تاریخ بیهقی: به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، انتشارات مهتاب، چاپ دوم ۱۳۷۱

*

ترجمه‌ی تفسیر طبری (قصه‌ها). فارسی قرن چهارم هجری. ویرایش متن جعفر مدرس صادقی، نشر مرکز، ۱۳۷۴

*

کتاب مقدس: عهد عتیق و عهد جدید. عکس‌برداری از نسخه‌ی ۱۹۰۴، کره ۱۹۸۷

*

طلا در مس (چاپ دوم). رضا براهنی. کتاب زمان، تهران ۱۳۴۷

*

تاریخ تحلیلی شعر نو. شمس لنگرودی. نشر مرکز، ۱۳۷۷

*

تاملی در شعر احمد شاملو. تقی پورنامداریان، انتشارات آبان، ۲۵۳۷

*

درخشش‌های تیره. آرامش دوستدار، انتشارات خاوان، ۱۹۹۹