خانه

زن، اوج فشرده است

رضا فرمند

 


پاریس، شهر فشرده است!

*

الماس، روشنی فشرده است!

*

کهکشان، چرخش فشرده است!

*

عشق، خواهش فشرده است!

*

پرنده، آسمان فشرده است!

*

زن، اوج فشرده است!

- موسیقی فشرده است!

- زمان فشرده است!

 

پاریس ژوئیه ۲۰۰۶