خانه

*ورلن و رمبو در پیشگاه قاضی

رضا فرمند

 


ورلن: آقای قاضی، من نمی خواستم رمبو را بکُشم

و در یک لحظه‌ی شوریدگی به او شلیک کردم.

 

مادر ورلن: آقای قاضی! رمبو سربار پسرم بود!

 

رمبو: آقای قاضی ورلن نمی خواست مرا بکشد

و من چون ترسیده بودم پاسبان را صدا کردم.

*

قاضی: ماهیت رابطه‌ی شما چه بود؟

ورلن: آقای قاضی! ما چطور می توانستیم

رابطه‌‌‌ی غیر اخلاقی با هم داشته باشیم؟

به حرف‌های زنم گوش نکنید!

 

رمبو: آقای قاضی! به این تهمت‌ها گوش نکنید!

 

قاضی به ورلن: پس چرا به رمبو شلیک کردی؟

ورلن: می خواست برود آقای قاضی! می خواست ترکم کند!

گفتم که در یک لحظّه‌ی شوریدگی این کار را کردم.

 

رمبو:‌ آقای قاضی! ورلن نمی خواست مرا بکشد؛

و همانطوریکه گفتم در یک لحظه‌ی شوریدگی  به من شلیک کرد.

 

پاریس ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۵

-------------------------

* بازپُرسی‌ها از ورلن و رمبو در ژوئیه سال ۱۸۷۳ در پیشگاه یک قاضی در بروکسل انجام شده است. صورت بازپُرسی‌ها در کتاب زیر آمده است:

Les Années Rimbaud, Documentaire: Paul Verlaine, Poésie, Pocket,1999