خانه

تهران، خواهر شهرهای آزاد است

 رضا فرمند

 

   

تهران، دارد بزرگ می شود!

ترکیدن استخوان‌های اندیشه‌اش همه سو شنیده می‌شود

 

پاریس، همینکه بزرگ شد

خدا، خاکسارانه پای حرف‌اش نشست

پاریس، همینکه بزرگ شد

نخوتِ کشیشان را به رودِ‌ سِن افکند

پاریس، همینکه بزرگ شد

همه‌ی شهرهای جهان فهمیدند که می‌توانند بزرگ شوند

 

تهران، دارد بزرگ می شود؛

و سرود آزادی را در خلوت می‌آزماید؛

***

پاریس، زور مقدس را با تیپایی از زندگی‌‌اش بیرون کرد

تهران چرا نتواند چنین کند؟

تهران، خواهر شهرهای آزاد است.

 

تهران، دارد بزرگ می شود

و خدای خودسر هم به ناگزیر باید بزرگ شود

مگر نه خدا با شهری که بالیده است چه می تواند بکند؟

با غولی که میلیون‌ها سر دارد؛

با غولی که با شش‌های آزادی نفس می کشد؛

و پوست‌اش از پُرسش می درخشد

خدای خودسر به راستی چه می تواند بکند؟

 

تهران از کُمای دیرین دین دارد بیدار می‌شود

پوسته‌ی ایمان‌ِ کورش را می‌شکافد؛

و شاهپر پُرسش‌هایش را یک‌یک بیرون می‌آورد

 

پاریس، در کلمه بزرگ شد؛

و همه‌ی شهرهای سرافراز نیز در کلمه بزرگ شدند!

تهران دارد در پُرسش‌ها بزرگ می‌شود

تهران دارد زندگی‌اش از ایمان کور پس می گیرد

تهران دارد پنجره‌های خودش را می‌سازد؛

پروردگار خودش را می سازد؛

تهران دارد بزرگ می شود!

 

تهران دارد زندگی‌اش را از دخمه‌های ایمان بیرون می‌آورد

و چرک ستبرِ گناه را از خواهش‌اش پاک می کند

تهران دارد شانه‌هایش را سبُک می کند

و خدایان و پیامبران و فالبینان را

آرام آرام، روی زمین می‌گذارد

***

تهران در بطنِ هوش زنان دارد‌ بزرگ می شود:

زنان فرزانه‌ای که خدای خودسر را پُرسش‌پیچ کرده‌اند!

 

تهران، دیگر از دیدن خدای خودسر در خیابانهایش خسته است

تهران، دیگر از دیدن خدای خودسر در خوابگاه‌اش به جان آمده است.

تهران، دیگر از دیدن این‌همه سیاهی و سیاهکاری خسته است.

***

تهران، هنگامی که در زنان‌ فرهمند‌ش خوار کردند

فهمید که باید بزرگ شود

هنگامی که دوشیزگان‌ پُرسشگرش را

به زور، روی خطبه‌ها خواباندند، فهمید که باید بزرگ شود

هنگامی که پُرسش‌ها را از دهان‌اش ربودند؛

دانش‌ها را از کتاب‌هایش زدودند؛

و دانش‌ و فراستِ زنان‌اش را از کرسی‌های بلند به زیر کشیدند

فهمید که باید بزرگ شود

*

تهران دارد بزرگ می شد

و پیکر بیکران‌اش را برمی‌افرازد

تهران، بزودی زایش تازه‌ی خود را

در همه‌ی میدان‌ها جشن خواهد گرفت

 

تهران بزودی به جای نگاه، سخن خواهد گفت

به جای سخن، نوازش خواهد کرد

تهران، بزودی سرسینه‌ها و پاهایش را

در هوای تابستانی به نسیم خواهد سپرد

تهران، بزودی به اندازه‌ی آزادی بزرگ خواهد شد.

 

پاریس ۲ اوت ۲۰۰۴