خانه

*شهرک دانش و فرهنگ

رضا فرمند

 


شهرک دانش و فرهنگ

از چشم و گوش کنجکاو کودکان آکنده‌است؛

و لملمه‌ی پرسش‌هاشان هر سو شنیده می‌شود.

*

در اینجا

کودکان را در تازه‌ترین پُرسش‌ها می‌شویند:

واژه‌هاشان را به ژرفای زمین می‌برند؛

و میان ستاره‌ها و سیاره‌ها تاب می‌دهند.

*

در اینجا

تارهای صدا را به کودکان نشان می دهند

و  دست‌هاشان را

روی تپش آشفشان‌ها و زلزله‌ها می‌گذارند

*

در اینجا

کودکان را تا زایشگاه ستاره‌ها

تا خواستگاه هستی پرواز می‌دهند

*

شهرک دانش و فرهنگ،

چشم و گوش کنجکاو کودکان آکنده‌است؛

و لملمه‌ی پرسش‌هاشان هر سو شنیده می شود.

 

پاریس ۲۹ دسامبر، ۲۰۰۵

----------------------------
*
Cité des Science et de l’lndustrie

«شهرک صنعت و دانش‌» را در شعر، «شهرک دانش و فرهنگ» خوانده‌ام