خانه

پروکُپ

 رضا فرمند

 

 

باور کردنی نیست کز این بار باستانی

آنهمه واژه‌ی سرکش گذشته باشد!

هوای اینجا، سرشار نرمیِ تاریخ، نرمی واژه

و نرمی روح‌های بزرگ است!

 

شگفت نیست که تاریخ، چنین ساده، گام بر‌می‌دارد؟

که خوراک و نوشاک‌اش، چون همه‌ی ماست؟

شگفت نیست که آدم‌ها، هوا می‌شوند!

و اگر پًُرطنین و بلند خوانده باشند؛

و اندیشه‌های دوران را چرخانده باشند

واژه می‌شوند، خاطره می‌شوند.

*

انقلاب بزرگ فرانسه  

از همین در کوچک شاید به خیابان رفته باشد.

روح آن بزرگان را می‌شود آیا

با شش‌های بزرگِ تلاش و کوشش به درون کشید؟

*

اینحا، واژه‌ها خود را برای دویدن گرم کرده‌اند.

اینجا بزرگترین واژه‌های قرن دیدار کرده‌اند:

واژههای پُرپنجره، پُرآسمان

اینجا پُرشتابترین اندیشه‌ها

لختی آسوده‌اند؛ لب، تر کرده‌اند.

*

اینجا

شاعران و نویسندگان و فیلسوفان

هزاران صحنه‌ و پُرسش و پرسوناژ را

از همین در، آرام آرام گذر داده‌اند

و در کناره‌ی میز یا شاید کمی دورتر از دوستان‌اشان،

در سکوت نشانده‌اند.

*

شگفت نیست که شاه‌کارها چنین زمینی باشند!

و پندارهای بلند، مانند همه، روی صندلی بنشینند

و قهوه و آبجو بنوشند

***

نوشیدن اینجا

از نیایش کردن گرامی‌تر است!

نوشیدن اینجا

زندگی کردن است!

 

پاریس ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۴

-------------------------

* Le Procope

پروکوپ یکی از باستانی‌ترین بار-رستوران‌های پاریس است. این بار در اودئون قرار دارد. پروکوپ، پاتوق بزرگترین نویسندگان فرانسه از جمله روسو، ولتر، بالزاک، هوگو، ورلن... بوده است.