خانه

پاریس و گردشگردان

رضا فرمند

 


گردشگران، پاریس را چون بستتنی می‌لیسند؛

و چون شامپانی می‌نوشند

گردشگران هریک به گونه‌ای با پاریس، همبستر می‌شوند.

*

در پاریس، هوس‌، بیتاب‌تر می‌شود

و عشق، چون سگی ملوس که قلاده‌اش را گشوده‌ باشند

به هر سوی، می دود و بازی می‌کند.

*

در پاریس، بوی خوش واژه در کافه‌ها و خیابان‌‌ها

و در باغ‌ها شنیده می‌شود

*

در پاریس، زمان، دستِ سَبُک‌اش را

ناگهان به شانه‌ات می‌گذارد؛

و یا از ورای نما‌ها، به شادمانی‌ات دست‌ تکان می دهد.

 

پاریس. اوت، ۲۰۰۴