خانه

موزه‌ی سده‌های میانه

رضا فرمند

 


چقدر مریم مقدس!

چقدر کودک و دوشیزه!

چقدر چلیپای آهنی،

چقدر چلیپای نقره‌ای، طلائی!

چقدر چلیپای جواهر‌نشان!

 

در موزه‌ی سده‌های میانه

مسیح، همه‌ی نام‌ها را به چنگ گرفته‌است

و خون‌اش همه‌ی رنگ‌ها را پوشانده‌است

در سده‌های میانه

براستی که زندگی را به صلیب کشیده بودند.

 

۲

امروز در موزه‌ی سده‌های میانه

با هر نگاه، خاک شدم.

*

امروز در موزه‌ی سده‌های میانه

هزاران زن را دیدم کز گردنبندها

والنگوهای طلایی فرو می‌چکیدند

 

امروز در موزه‌ی سده‌های میانه

با شانه‌های دوسَره‌ی چوبین

در گیسوان زنان، پیش و پس رفتم

و سیمایشان را در آینه‌های برنجی تماشا کردم

*

امروز در موزه‌ی سده‌های میانه

با هر نگاه خاک شدم.

 

پاریس ۲۸ دسامبر، ۲۰۰۵