خانه

در باره‌ی شعرهای پاریسی

رضا فرمند

 


شعرهای پاریسی در پنج سفر شعری به پاریس سروده شده‌اند. این سفر‌ها شامل ۳ سفر سه‌هفته‌ای و ۲ سفر پنج روزه‌ای بوده است. سفرهای سه‌هفته‌ای در تابستان، ماه‌های ژوئیه و اوت بوده و سفرها‌ی پنج‌روزه‌ای در زمستان، ماه‌های‌ دسامبر سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵.

*

پس از نخستین سفرشعری‌ام به پاریس در ژوئیه ۲۰۰۴ گمان می کردم که نوشتنی‌ها را نوشته‌ام و کارم با پاریس تمام شده است؛ ولی با رسیدن تعطیلات سال نو میلادی باز به سوی پاریس کشیده شدم و این سفر‌ها همینطور تا ژوئیه‌ی ۲۰۰۶ ادامه پیدا کرد.

*

شعرهای پاریسی در کپنهاک پرداخت شده‌اند. پانوشت‌اشان هم در کپنهاک نوشته شده‌است. پاره‌ای از این شعرها پیوندی مستقیم با پاریس دارند و پاره‌ای نه. به هر روی،‌ همه‌ی شعرهایی که در پاریس نوشته‌ام شعر پاریسی خواند‌ام.