خانه

شانزه لیزه ۲

 رضا فرمند

 


شانزه‌لیزه، سرودی ست با واژه‌های زن

با واژه‌های دانش؛

و ایماژهای شگفتِ آزادی

که دمادم خود را باز می سراید.

*

شانزه‌لیزه، خندان خندان، در خود، گام می‌زند

و پنجرههای نگاه‌اش، یکسر گشوده است!

*

در شانزه‌لیزه، آزادی داناست!

اینجا، سرسینههای برهنه‌،

سرشار دانش است!   

*

شانزه‌لیزه با هزاران زبان می گوید:

در آرامش من بنشینید! بنوشید! خوش باشید؛

و پیراهن هر هوسی را که خواستید باز بگذارید.

در آرامش من تا می‌توانید چشمهاتان را از زیبایی‌ها بارور کنید

*

شانزه لیزه، از زمان سرچشمه می‌گیرد؛ از آزادی

با سرمستی‌ها و جوی‌های سفید برهنگی درمی‌آمیزد

و سرانجام، از بستر هزاران نگاه

به جان و زبان فرانسه می‌ریزد

*

شانزه‌لیزه، سرودی ست با واژه های زن

با واژه های دانش؛

و ایماژهای شگفتِ آزادی

که دمادم، خود را باز می سراید.

 

پاریس، ژوئیه ۲۰۰۵