خانه

اوج، یک پله است

رضا فرمند

       

شتاب‌هایم را دوست‌داشته‌ام

شتاب، زمان برهنه است

خوشبختی

اوج، یک پله است

 ملکه‌ی شعرهایم

کلینیک نازک شعر

من وقتم تنهاست!

سُرین پُرآهوی زن

جهان نباید زور بگوید!

وقتی که زندگی درد می‌کند

جوی‌ها بسترشان را گم‌ نمی‌کنند!

سگ، دانشمند بوهاست

 از شعر حرف بزن!

زن و آزادی

پالونه‌ی شعر

زمان را باید یاد بگیری

واژه‌های کلیدی شتاب

پیشواز شعر

استرس

باغ شادی کپنهاک

 

کهربای سکه

جسارت، پاره نمی‌شود

شتاب

من مسافرم به من دل نبند

شعر، مرا به خانه‌اش می‌برد

دجله‌ی شعر

وقت، پُربارترین کشتزارهاست!

     

دست‌های خالی‌ام را

       

زن افلیج

خودباوری

 

لطفن وکیل رستگاری من نشوید

مرگنامه

غرور، رویای پراکنده است

شعر در ترافیک شلوغ زندگی

هر کس اوج خود را باید پیدا کند