خانه

شعر مرا به خانه‌اش می‌برد

رضا فرمند

 

 

ایستگاه، سرد است!

ایستگاه، درنگ سفرهاست!

ایستگاه، در هیاهوی مسافران تنهاست!

 

شعر، مرا به خانه‌اش می‌برد؛

به بسترش می‌برد؛

و هیاهوی زندگی را کیب می‌کند

 

ایستگاه، سرد است!

ایستگاه، درنگ سفرهاست!

ایستگاه، در هیاهوی مسافران تنهاست!

آپریل ۲۰۰۷