خانه

زمان را باید یاد بگیری

رضا فرمند


زمان پُر از پَر است

پوشیدن‌ا‌شان را باید یاد بگیری!

زمان پر از رود است

سرچشمه‌ا‌‌شان را باید یاد بگیری!

*

زمان پُر از شتاب‌های هشیار است؛

و از همه‌ی جنبش‌ها گذر می‌کند!

زمان را باید یاد بگیری!

*

زمان، پُر از واژه است؛

و از همه‌ی پاسخ‌ها گذر می‌کند

زمان را باید یاد بگیری!

*

زمان پُر از داروست؛

و از همه‌ی دردها گذر می‌کند

زمان را باید یاد بگیری.

*

زمان پُر از پَر است

پوشیدن‌ا‌شان را باید یاد بگیری!

زمان پر از رود است

سرچشمه‌ا‌‌شان را باید یاد بگیری!

 

مارس ۲۰۰۷