خانه

وقت، پُربارترین کشتزارهاست!

رضا فرمند

 


در وقت، هر چه بکاری سبز می‌شود

وقت، پُربارترین کشتزارهاست!

 

به واژه اگر وقت بدهی شعر می‌شود

به نوازش اگر وقت بدهی بوسه می‌شود

به بوسه اگر وقت بدهی پیکرها تا هماغوشی اوج می‌گیرند

و به هماغوشی اگر وقت بدهی کودک می‌شود

*

اندوه، وقتی‌ست که پوسیده است

مرگ، وقتی‌ست که سوخته است

حسرت، وقتی‌ست که نشکفته است

پیروزی، وقتی‌ست که الماس گشته است

*

عشق، پُر از وقت‌های تازه است

عشق، زیباترین گل وقت است!

*

پستان، وقت نرم رسیده است

ارگازم، پرواز وقت است

*

سفر، خوردن وقت است؛ نوشیدن وقت است

سفر، زیستن وقت است؛ بوسیدن وقت است

*

خانه، وقت است!

اتوموبیل، وقت است!

خانواده، وقت است

سرمایه، وقت است

همه چیز، وقت است!

*

یک شعر خوب، پُر از بال‌های وقت است

یک شاهکار، پُر از اوج‌های وقت است

*

در وقت، هر چه بکاری سبز می‌شود!

وقت، پُربارترین کشتزارهاست!

 

سرایش: ۱۰ آپریل ۲۰۰۷

چاپ: ۱۵ دسامبر ۲۰۰۹