خانه

شتاب‌هایم را دوست‌داشته‌ام

رضا فرمند

 


به شتابم اگر بیفزایی دوست‌ات خواهم داشت!

به پُرسشم اگر پَر بدهی دوست‌ات خواهم داشت!

*

دوست‌ات خواهم داشت اگر دویدن تازه‌ای‌ نشانم دهی!

دوست‌ات خواهم داشت اگر بالیدن تازه‌ای نشانم دهی!

*

دوست‌ام بدار اگر نتوانم فرود آیم!

دوست‌ام بدار اگر شتاب‌هایم دیوانه است!

*

در تن‌هامان همدیگر را دوست بداریم

در واژه‌هامان همدیگر را دوست بداریم

در آرمان‌هایم همدیگر را دوست‌ بداریم

در دویدن‌هامان همدیگر را دوست بداریم

*

من در جستجوی واژه‌های بزرگ زمانم؛ چرا نباشم؟

من چنان پرت شده‌ام که جز به اوج نمی‌توانم بیفتم!

*

من به آرامش تو حسرت نمی‌برم

من همیشه شتاب‌هایم را دوست داشته‌ام

*

من با شعرم پُرسش‌ها را باز می‌کنم؛

و پاسخ‌های سرکش را اوج می‌دهم.

*

شعر از خوشی‌ها سبُک‌بال‌‌تر است!

شعر از هماغوشی‌ها کهربایی‌تر است!

*

شعر همیشه پشتِ قفل‌ها درنگ می‌کند

شعر همیشه پشتِ بستگی‌ها درنگ می‌کند

*

به شتابم اگر بیفزایی دوست‌ات خواهم داشت!

به پُرسشم اگر پَر بدهی دوست‌ات خواهم داشت!

 

ژانویه، ۲۰۰۸