خانه

پیش از نیکی پُرسش کنید!

رضا فرمند

 

لطفن وکیل رستگاری من نشوید

پیش از نیکی لطفن پُرسش کنید!

*

زندگی من گاو وقفی نیست که آن‌را

هر زمان که خواستید قربانی کنید

زندگی من موم وقفی نیست که آن را

هر جور که خواستید پیکر دهید

زندگی من چراغ وقفی نیست که فتیله‌اش را

هر زمان که خواستید بالا بکشید؛ پائین بیاورید

*

پیرامون اخلاق من لطفن نگهبانی ندهید

پیش از نیکی لطفن پرسش کنید!

*

من نشانی همه‌ی خدایان را می‌دانم

و هر زمان که بخواهم می‌توانم آنان را

در گوشه‌ی نیایشگاهی پیدا کنم

با غل و زنجیر مقدس‌تان مرا به سوی خدا نبرید

*

لطفن وکیل رستگاری من نشوید

پیش از نیکی لطفن پُرسش کنید!

 

۲ مارس ۲۰۰۹