خانه

پالونه‌ی شعر

رضا فرمند

 


هر شعر خوب چون پالونه‌ای در زبان می‌چرخد.

*

هر شعری که می‌نگرد پالونه‌ای‌ست!

هر شعری که می‌پُرسد پالونه‌ای‌ست!

*

هر شعر خوب، در هوش می‌چرخد

و واژه‌ها را پاک‌تر و زیباتر می‌‌کند.

هر شعر خوب چون پاسخی

ناگهان در سکوت روشن می‌شود.

*

با شعر خوب می‌توانی به گردش روی

با شعر خوب می‌توانی درد دل کنی

با شعر خوب می‌توانی هماغوشی کنی

من با شعر خوب می‌خوابم

سراینده‌اش هر که می‌خواهد باشد.

*

شعر خوب که دهان بگشاید

من سکوت می‌کنم تا سخن‌اش تمام شود

*

هر شعر خوب چون پالونه‌ای در زبان می‌چرخد.

 

سرایش:  ۷ آپریل ۲۰۰۷

------------------------------

چاپ: ۲۴ مارس ۲۰۰۹