خانه

من وقتم تنهاست!

 
 


من وقتم تنهاست!

من وقتم خسته است!

من وقتم خودخواه است می‌پذیرم!

*

من وقتم خسته است!

من وقتم در چشم و گوش و هوشم

همیشه کِشت می‌شود

*

من وقتم همنشین سفر،

من وقتم همنشین شعر،

من وقتم سرشار شتاب‌های آرام است.

*

هرچه شتابان‌‌تر شوی تنهاتر می‌شوی!

هرچه پرنده‌تر شوی تنهاتر می‌شوی!

*

من شادابی‌های وقتم را با شعر می‌مَکم؛

و بازمانده‌هایش را در بازار نان می‌فروشم.

من وقتم را می‌دوانم

و با هر که همپای‌اش دوید آبجویی می‌نوشم

*

من وقتم تنهاست!

من وقتم خسته است!

من وقتم خودخواه است می‌پذیرم!

*

من وقتم اما وقتِ کسی نیست!

 

۲۴ آپریل ۲۰۰۷