خانه

خوشبختی

رضا فرمند

 


خوشبختی، دستاورد جرقه‌های گام است!

در شتاب گام‌هاست که بال‌های زندگی باز می‌شود

*

گام، سرآغاز پرواز است!

گام، سرآغاز هماغوشی؛

گام، سرآغاز فرداست!

*

گام، شتاب که بگیرد پرنده می‌شود

گام، اوج که بگیرد ستاره می‌شود

*

گام، هوش راه را پُر می‌کند

گام‌، هوش واژه‌ را پُر می‌کند

*

اندیشیدن پُر از گام است

آفریدن پُر از گام است؛

و پُرسیدن پُر از گام‌های بیتاب است

*

هر شاهکار، پُر از گام‌های هشیار است؛

و هر چشم‌انداز، پُر از زانوان خسته.

*

خوشبختی، دستاورد جرقه‌های گام است!

 

۳ سپتامبر ۲۰۰۷