خانه

جوی‌ها بسترشان را گم‌ نمی‌کنند!

رضا فرمند

 


پیش‌آمدها در زمان آرام می‌شوند

نگران نباش!

جوی‌ها بسترشان را گم‌ نمی‌کنند

*

واژه‌ها کلید‌های بستگی ما هستند:

هر واژه‌ای به پُرسشی می‌خورد

آرام که باشی کلید‌هایت را می‌یابی

*

پیش‌آمدها، گاه، از شکیبایی‌ات پیش می‌افتند

پیش‌آمدها را به حال خود بگذار

پیش‌آمدها همیشه به زبان ما سخن نمی‌گویند

*

تو اگر نباشی واژه‌ای دیگر جای‌ات را پُر خواهد کرد

شعر سرکش هستی

از بازسرایی خود بازنخواهد ماند.

آرام باش! از چه نگرانی!

*

با هیچ‌ دشنامی گلاویز مشو!

بلندای‌ات را پیدا کن! خودت را پیدا کن!

و پیروزی‌هایت را که بوی اوج می‌دهند

همیشه به همراه‌ ببر!

*

جان‌ات را در آرامش بشوی!

آرامش، واژه‌هایت را سامان می‌دهد

آرامش، هموارترین راه‌ها را نشان می‌دهد.

*

جان‌ات را در آرامش بشوی!

سویه‌های آرامش به هر روزنه‌ای رسوخ می‌کنند

آرام که باشی از شیبِ تندِ هر پُرسشی بالا خواهی رفت 

*

پیش‌آمدها در زمان آرام می‌شوند

نگران نباش!

جوی‌ها بسترشان را گم‌ نمی‌کنند!

 

مارس، ۲۰۰۷