خانه

نگینه های شعر اکبر ذوالقرنین

 
 


بیائید! بیائید!

شما که اهل تماشائید!

دوربین زیبا را بیاورید

تصویرهایش را

بر در و دیوار و درختها بیاویزید! (گیاه دانايی، مانی‌ها)

*

دلت که می گیرد، با دستهایت گریه می کنی

و چشم هایت را به یاد نمی آوری!

(غروب که می شود،‌هیشکی)

-----------------------------

برگرفته از:

مانی‌ها و هیشکی