خانه

نگینه های شعر محمد زهری

 
 

 

شبنامه ( چاپ اول ۱۳۴۷)

 

شبی از شبها:

یاد من پاورچین پاورچین-

از در خانه برون رفت.

و ندانستم کی باز آمد، و کجا بود

آنقدر بو بردم

که تنش بوی دلاویز تو را با خود داشت.

*

شبی از شبها:

کرم ابریشم از چله‌ی پیله برخاست.

باز دنیا، دنیا بود.

برگی و برگی و برگی.

لیک او دیگر

بال پروازی با خود داشت.

*

تا شکوفه‌ی سپیدِ سیب،

تازیانه‌ای به دست باد دید

          ریخت

نازنین، چه زود رنجه می شود.

*************

من نوشتم از راست

تو نوشتی از چپ

وسطِ سطر رسیدیم به هم. (مشت در جیب، ت.ت.ش.ن)

*

غروب

غربت

آه (همان)

---------------------------------------------------

برگرفته از:

 

شبنامه. سازمان انتشارات اشرفی، چاپ سوم ۲۵۳۷

مشتِ در جیب. انتشارات اشرفی، ۱۳۵۱

تاریخ تحلیلی شعر نو. به کوشش شمس لنگرودی