خانه

نگینه‌های شعر رؤیا زرّین

 
 


تمام پسرهای این قبیله تکرای‌اند!

(قندهار خودمان، دانوش)

*

وقتش رسیده غارهای هفت‌گانه را رها کنیم!

(جهان کوچکی‌ست، وازنا)

*

مرا به هر قطاری برسانند می‌رسم!

(بیست‌و چهار ساعت کامل،

زمین به اوراد عاشقانه محتاج است)

-----------------------------------------------

برگرفته‌ از:  زمین به اوراد عاشقانه محتاج است،

دانوش، آوای آزاد