خانه

نگینه های شعر ملیحه تیره‌ گل

 
 


در رفتن و رفتن و رفتن

قانون افسانه‌های هفتگانه

بی اثر می ماند. (به گونه‌ای دیگر، از خفای خود)

*

تو ظلم را

حتی به کلام از خود نمی رانی

و ظالم را حتی با سلام

به سفره می خوانی! (نفرین، همان)

*

میوه،

خامی خود را 

میان‌بُر نمی زند!

-----------------------

برگرفته‌از:

از خفای خود. انتشارات مزدا، ۱۹۸۸