خانه

نگینه های شعر سعید سلطانپور

 
 


صدای موج، صدای من است!

(سرود برای گلهای سرخ، ده شب)

*

و غول خسته‌ی زیبا در آتش زمان

می رود و می آید...

با توفانی که در مشتهایش انباشته است

(چهار حرف، همان)

--------------------------

برگرفته از:

ده شب