خانه

نگینه های شعر فرامرز سلیمانی

 
 

 

تمام آرزوهای شهر

بر شاخه‌های چنار امامزاده

و خانه‌های سیمین ضریح

آویزان است

(خموشانه، وبلاگ شاعر)

*

با چنگه‌ای خزه می آید رود از حواشی جنگل

(با چنگه‌ای خزه، شعر به دقیقه‌ی اکنون)  

*

در خیابانی بلند

با گذشته گام می زنم (همان)

-------------------

برگرفته از:

شعر به دقیقه‌ی اکنون

خموشانه