خانه

م.شهرزاد- کبرای امین سعیدی

 
 

 

ثانیه در زمان به اندازه‌ی گنجشکی‌ست

که دانه‌اش را گم کرده است

(سفر پنجم، با تشنگی پیر می‌شویم)

*

به تو روی‌ می‌آورم که مرا فاش کنی (سفر ششم، همان)

*

تنت دفن خواهد شد

وقتی تمام کبوتران

از تنت پرواز کردند (زنانه‌ها، همان)

------------------------------------

برگرفته‌ از: مجموعه‌ی شعر با تشنگی پیر می‌شویم،

 Jazma