خانه

نگینه های شعر مهستی شاهرخی

 
 


دور بودی

دورتر رفتی

برای همیشه رفتی (مادر مرد، چشمان بیدار)

*

آنقدر توی سرمان زدند

که دیگر نمی گوییم: نزنید!...

می گويئم: محکم نزنید!

(جمهوری سنگسار، عصر نو)

*

آزادی بیان به سبک ایرانی یعنی:

تو حق حرف زدن داری ولی حواست جمع باشه ها!

...

آزادی بیان به سبک ایرانی یعنی:

شما آزادید حرف بزنید، ما هم آزادیم خفه‌تان کنیم!

(آزادی بیان به سبک ایرانی، همان)

---------------------

برگرفته از:  جمهوری سکوت،

چشمان بیدار، عصر نو