خانه

نگینه های شعر هوشنگ شفا

 
 


من امیدی تازه میخواهم

افتخاری آسمانگیر و بلند‌آوازه می خواهم

کرم خاکی نیستم اینک

تا بمانم در مغاک خویشتن خاموش (یاغی)

*

زندگی یعنی تکاپو...

زندگی بایست سرشار از تکان و تازگی باشد

*

قلب من با هر تپش یک آرمان تازه می خواهد

سینه‌ام با هر نفس یک شوق یا یک درد

- بی اندازه می خواهد.

---------------------

برگرفته از:

تاریخ تحلیلی شعر نو