خانه

نگینه های شعر ناهید سرشگی

 
 

 

با تو پرنده شدن چه آسان است!

(این شاعرانه نیست)

*

بیش از هر پرنده‌ای با تو پرواز کرده‌ام! (همان)

*

از شمال که می آمدیم

من بوی باران گرفته بودم؛

و تو بوی جنون (روز نوشته‌ها)

*

درخت که شوی

موریانه‌ها راه می‌افتند

(سوراخ، کی‌با من دست تکان می‌دهد)

-------------------------------------------

برگرفته از: سایت شاعر