خانه

نگینه های شعر سید علی صالحی

 
 

سه دختر، سه پسر،

رفته‌اند بالای بالا

باد، پُر از میل بوسه و بلوغِ کامل همآغوشی است

(لبخوانی سوم، دعای زنی در راه که تنها می رفت)

*

چقدر سخت است

چیزی که به اشتباه،

زندگانی‌اش خوانده‌ایم

(شین، هی تراشیده با دو بلور، لیموی گس)

---------------------------------------

برگرفته از:

دعای زنی که در راه تنها می رفت. نشر ابتکار نو، ۱۳۷۹

هی تراشیده باد و بلور، لیموی گس ؟ (آوای آزاد)