خانه

نگینه های شعر کاظم سادات اشکوری

 
 

 

میدان از آن شما اما

آغوش گل به روی شما بسته است!

(در ایستگاه گل، آن دیگری)

*

بمان!

در این حوالی

هر لحظه مثل آب

در سفر آفتاب می گذرد (جهان، ۵) 

---------------------

برگرفته از:

هفتاد سال عاشقانه

آندیگری