خانه

نگینه‌های شعر عمید صادقی‌نسب

 
 


حرکت کن تا زمین تندتر بچرخد! (روزاول، قانون آرامش)

*

آرام باش مثل البرز! (روز بیست و ششم، همان)

*

مثل گیلاس رسیده آرام بگیر! (روز نوزدهم، همان)

*

مثل جیوه در دماسنج آرام بگیر! (روز سی‌و دوم، همان)

----------------------------------------

برگرفته‌از: قانون آرامش