خانه

نگینه‌های شعر نسرین رنجبر ایرانی

 
 


واژه بر واژه می سایم

شعر، جرقه می زند. (شعر، بررسی کتاب ۴۴)

*

ثقل زمین‌ام این روزها (شمارش، ادبکده و زبان سرخ)

*

چو نیلوفری

زیبا بودن در مرداب را...می آموزم.

(آموختن، نرگسی در شنزاری)

---------------------------------

برگرفته از:

نرگسی در شنزاری، بررسی کتاب

ادبکده و زبان سرخ