خانه

نگینه های شعر آزاده رحیمی

 
 


نان و پنیر و هق‌هق

 

 

بیهوده گریه می کنید بانو!...

دوران حل‌المسائل است بانو

به حمداله چارقدتان تمام زخمها را می پوشاند

*

گواهی سلامت به قومی صادر می کنند که قرن‌هاست

سری را که درد نمی کند دستمال بسته!

*

چقدر خیرخواه احمق داریم بانو!

حل‌المسائل من کجاست؟

*

عصرها، دستِ نگاهم را می گیرم وُ

می برم هواخوری!

*

یکی نیست بگوید

اخته کنید این همه متقاضی ازاله‌ی بکارت را!

*

چقدر زخم به عفونت نشسته دارم!

حل‌المسائل من کجاست بانو!

نان و پنیر و هق‌هق‌ام را بدهید

تا جایی گورم را گم کنم.

---------------------------

نگینه ها از شعر نان و پنیر و هق‌هق برگزیده شده است.

برگرفته از: گیل‌ماخ