خانه

نگینه های شعر عدنان غریفی

 
 

 

من آن الماس کیمیایم که تراش نمی پذیرد

(غزل ۲، برای خرمشهر امضا  جمع می کنم )

*

برای همه‌ی کافه های لب شط

امضاء جمع می کنم (همان)

 *

مخاطب شعر من

چشم و گوش تیزی دارد...

آنچه را که در شعرم می خواهم خط بزنم (و نمی زنم)

او خط می زند. (یکی از کمدی‌ها)

----------------------------

برگرفته‌ از:

برای خرمشهر امضا  جمع می کنم. ؟

یکی از کمدی ها.؟