خانه

نگینه های شعر سیروس نوذری

 
 


خزه می بندم

و از چشمتان نهان می شوم (شعر۳۲۴، همان)

*

نشکفت در سایه ها

پس نامی بر او نمی نهیم! (۳۷۶، همان)

*

تکیه‌گاه صخره‌ای

سنگریزه‌ای!

--------------------

برگرفته‌ از:

آه تا ماه. انتشارات نوید شیراز، ۱۳۷۹