خانه

نگینه های شعر نازنین نظام شهیدی

 
 


باید ظاهر شود این نگاتیو اندام ها و پیچش آه ها و نفس‌ها...

عکسهایی از انحنای بازوانت وقتی که در من شنا می کردی

(هماغوشی، غرفه)

*

چنان مغروقی در من چنگ می زدی...

گویی به ساحل نمی رسید

- دستهایت که آبهای مرا می شکافت (همان)

*

چند خط ساده نبودم

اما دستان تو مرا به داستانی پیچیده بدل کرد (همان)

-------

برف‌پاکن ها دست تکان می دهند

بر سه‌شنبه برف می بارد (بر سه شنبه برف می بارد، قابیل)