خانه

نگینه های شعر کیومرث نویدی

 
 


خسته‌ام از این خزانی که چنین سمج

به باغ پیله کرده است (فتحنامه عشق)

*

گندم کاشتیم، گرسنگی روئید (همان)

*

دنده‌ی چپ تو هم...

شاهکار معماری زهدان ایشان است!

(الهه یا سوراخ)

----------------------

برگرفته از:

اخبار روز

سایت کانون نویسندگان