خانه

نگینه های شعر نعمت میرزازاده م. آزرم

 

 


گلخشم
(۱۳۵۸)

 

این آسمان آبی و این سروهای سرکش آزاد

در تنگنای خیمه نمی گنجد (امیر مبارزالدین)

*

اینجا خدای حافظ شیراز

از مبارزه‌ی دینی امیر مبارز بیزار است. (همان)

*

او با زمان خویش معاصر نبود

و کوزه‌ی سفالی قلبش

گنجایش پذیریش دریای مهربانی یک خلق را نداشت (نابهنگامی)

----------------

بر گرفته از:

گلخشم. ۱۳۵۸