خانه

نگینه های شعر شکوه میرزادگی

 
 

 

لم می دهم به ماه

و تماشایت می کنم (مرز)

*

تاب می خورم

از این سر جهان

                      به آنسر جهان

و آخرین قطره های باران را می نوشم

و مست می شوم (وقت بازگشت)

*

جهان همین چند لحظه است! (همان)

*

گل آفتابگردان نمی داند

چگونه بنشیند

که سر به سوی او داشته باشد (فصل خوب من)

*

نوازشم که می کنی

در ابریشم فرو می روم (بهشت را نمی خواهم)

*

می خواهم با تو برقصم

از کرانه های پاتارا

تا دشتهای پاسارگاد (قصی چنین)

*

ساعتم به وقتِ فرداست

(ساعتم به وقت فرداست، سایت شاعر)

*

ساعتم به وقت توست (همان)

--------------------

برگرفته از شایت شاعر